2162/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức triển lãm nghệ thuật "Sắc mầu Hà Nội" tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp tổ chức triển lãm nghệ thuật "Sắc mầu Hà Nội" với các tác phẩm tranh, ảnh chụp Hà Nội của 5 nghệ sĩ việt Nam, 4 nghệ sĩ Pháp và 4 nghệ sĩ Braxin được thực hiện trong các chuyến thăm Việt Nam. Thời gian: từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 6 năm 2010.

Địa điểm: Trụ sở Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp

Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp chịu trách nhiệm về nội dung các tác phẩm triển lãm.

Điều 2. Về kinh phí

Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp chi tiền chuẩn bị địa điểm, dàn dựng, khai mạc và tổ chức chương trình nghệ thuật từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp của Trung tâm năm 2010 đã được Bộ cấp.

- Các nghệ sĩ cung cấp tác phẩm triển lãm

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp và các cơ quan liên quan cam trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh(để b/c)

-Lưu: VT, HTQT, HTM.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác