2163/BVHTTDL-VP

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc tổ chức “Liên hoan Múa không chuyên lần thứ III năm 2011’’

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"; Chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Bầu cử Quốc hội khóa XI, chào mừng 66 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và kỷ niệm Ngày Thành lập ngành Văn hóa, Thể thao và du lịch, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 1379/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 4 năm 2011 về việc tổ chức “Liên hoan Múa không chuyên lần thứ III năm 2011’’ từ ngày 25 đến ngày 27 thứ: 8 năm 2011 tại tỉnh Tiền Giang.

Sau khi trao đổi, thống nhất với địa phương đăng cai (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang) về chủ trương, nội dung quy mô, thời gian, địa điểm...tổ chức Liên hoan, Ban Tổ chức đã gửi Thông báo tổ chức "Liên hoan Múa không chuyên lần thứ I năm 2011" tới Sở Văn hoá) Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hoá các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có các nội dung chính sau:

1. Quy mô :

- Dự kiến 25 Đoàn nghệ thuật múa không chuyên của các tỉnh, thành phố đại điện cho các vùng, miền, dân tộc trong cả nước tham gia.

- Một số Đoàn nghệ thuật múa không chuyên đại diện cho các ban, ngành trong cả nước.

2. Thời gian:

Liên hoan chính thức diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 8 năm 2011), không kể thời gian đi lại.

3. Địa điểm:

Khai mạc và Bế mạc Liên hoan: Sân khấu Quảng trưởng thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (Có chương trình kịch bản riêng)

- Các buổi Biểu diễn trong Liên hoan (thi): Sân khấu Trường Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang.

- Lưu diễn tại một số địa điểm trong tỉnh Tiền Giang.

(Ban Tổ chức sẽ thông báo chi tiết tới các đoàn Kịch bản tổng thể và Chương trình hoạt động của Liên hoan).

Căn cứ vào nội dung hoạt động, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch hoạt động của địa phương, đơn vị tham gia Liên hoan và gọi đăng ký chính thức về Ban tổ chức trước ngày 20/7/2011.

Mọi thông tin liên quan đến việc đăng ký đề nghị gửi về: Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam.

- Địa chỉ: Số 2 Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Điện thoại: 04.39747583; Fax: 04.38215968.

“Liên hoan Múa không chuyên lần thứ III năm 2011" là hoạt động rất có ý nghĩa trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, góp phần gìn giữ nghệ thuật múa dân gian đặc sắc tiêu biểu của các dân tộc, các vùng miền trong cả nước.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị phối hợp, tạo điều kiện và cử đoàn nghệ thuật quần chúng đại diện cho địa phương tham gia, góp phần tổ chức thành công liên hoan Múa không chuyên lần thứ III năm 2011.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Các Thứ trưởng (để b/c);

-Trung tâm TLVHNT Việt Nam;

-Lưu: VT, TLVHNT, TH.60.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác