2163/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tham gia triển lãm Việt Nam tại Côtes d' Amor, Pháp

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp cử cán bộ tham gia triển lãm sơn mài tại vùng Côtes d' Amor (Pháp) được tổ chức nhân dịp tỉnh Nghệ An chuyển giao một trang trại truyền thống của Nghệ An là một ngôi nhà lớn sang lắp đặt tại công viên Trégonmeur vùng Côtes d' Amor trong khuôn khổ hợp tác phi tập trung giữa tỉnh Nghệ An của Việt Nam và vùng Côtes d' Amor của Pháp.

Thời gian: ngày 26-27 tháng 6 năm 2010.

Điều 2. Về kinh phí:

Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp chi tiền chuẩn bị, vận chuyển hiện vật triển lãm, đi lại, lưu trú tại địa phương cho cán bộ của Trung tâm từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2010 của Trung tâm đã được Bộ cấp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, HTM.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác