2164/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận Kế hoạch quản lý Quần thể Di tích Cố đô Huế giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đển 2030

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
 
Phúc đáp Công văn số 2193/UBND-VH ngày 08/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc góp ý Kế hoạch quản lý Quần thể Di tích cố đô Huế, giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến 2030, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Hoan nghênh Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động giao, cho cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với các cơ quan, nhà khoa học quan trong và ngoài nước hoàn thiện Kế hoạch quản lý Quần thể Di tích cố Huế, giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến 2030 đảm bảo chất lượng khoa học theo quy định của UNESCO và pháp luật Việt Nam hiện hành trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ Di sản Thế giới.
Tuy nhiên, để hoàn thiện hơn nữa, Kế hoạch quản lý Quần thể Di tích cố đô Huế cần được bổ sung một số nội dung sau:
- Chương 8: Phân tích ưu điểm, hạn chế về mô hình tổ chức của Trung tâm Bảo tồn Di tích cổ đô Huế hiện tại để có định hướng kiện toàn cụ thể hơn nữa, trong đó, cần xác định rõ nét hơn kế hoạch xây dựng trung tâm nghiên cứu bảo quản, phục chế trực thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế nhằm nâng cao năng lực bảo quản, phục chế di vật, cổ vật, vật liệu kiến trúc để hỗ trợ công tác bảo tồn, tôn tạo di tích.
- Mục 9.2.2: cần tách biệt những nội dung bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể với di sản văn hóa vật thể (ví dụ, việc nâng cấp Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế).
- Mục 10.3.1: Bổ sung vai trò của Nguyễn Phước tộc trong việc tham gia vào việc hoạt động quản lý, bảo vệ di sản.
- Cần nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ bảo vệ gắn với phát huy giá trị các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích cố đô Huế, gắn kết bảo tồn với phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, xây dựng các sản phẩm du lịch.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu bố sung, chỉnh sửa Kế hoạch quản lý Quần thể Di tích cố đô Huế (tiếng Việt và tiếng Anh) trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, sau đó gửi tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam gửi Kế hoạch quản lý Quần thể Di tích cố đô Huế, giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến 2030 (bản tiếng Anh) tới Trung tâm Di sản Thế giới theo quy định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);

- TT. Đặng Thị Bích Liên;
- UBQG UNESCO Việt Nam;
- Sở VHTTDL tnh Thừa Thiên Huế;
- Lưu: VT, DSVH, NVC.11.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác