2166/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc khai quật khảo cổ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KHAI QUẬT KHẢO CỔ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Điều 38, 39, 40, mục 1, Chương IV, Luật Di sản văn hoá về qui chế cấp giấy phép thăm dò và khai quật khảo cổ;

Căn cứ Điều 19, 20, Nghị đinh số 92/2002/NĐ-CP, ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết đinh số 86/2008/QĐ-BVHTTDL, ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;

Theo đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 814/ SVHTTDL-TTr, ngày 08/5/2009 và Viện Khảo cổ học tại công văn số 182/KCH, ngày 10/5/2009;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật mở rộng di tích đàn Nam Giao, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian khai quật : Từ ngày 20/6/2009 đến ngày 20/6/2011, trong đó;

Giai đoạn 1 : Từ ngày 20/6/2009 đến ngày 20/6/2010.

Giai đoạn 2 : Từ ngày 20/6/2010 đến ngày 20/6/ 2011

Diện tích khai quật: 24.000M2, trong đó: Giai đoạn 1: 12.000M2; Giai đoạn II: 12.000M2.

- Phụ trách khai quật: TS. Nguyễn Hồng Kiên, Viện Khảo cổ học.

Điều 2. Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dânăvề việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa giữ gìn, bảo quản, khi bàn giao phải có biên bản giao nhận, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Điều 3. Sau khi kết thúc từng giai đoạn của đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đồi với Cục Di sàn văn hóa.

Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Sở VHTTDL, tỉnh Thanh Hóa

-Viện khảo vổ học (2b);

-Lưu: VT, DSVH (03), LQV.11

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác