2169/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v lựa chọn nhà thầu tham gia hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Kính gửi:
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố;
- Ban/Trung tâm quản lý các Di sản Thế giới.
 
Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (sau đây gọi chung là Thông tư số 18/2012/TT- BVHTTDL), trong đó quy định về “điều kiện năng lực và điều kiện hành nghề của tổ chức, cá nhân tham gia lập quy hoạch bảo quản, tu bố, phục hồi di tích; dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; bảo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bố, phục hồi di tích và thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích”.
Triển khai Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL nói trên, đến nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) cho 70 tổ chức trên cả nước (gửi kèm Danh sách 70 tổ chức được cấp Giấy chứng nhận và 02 Mẫu Giấy chứng nhận để tham khảo).
Để hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đi vào nề nếp, đảm bảo chất lượng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố, Ban/Trung tâm quản lý các Di sản Thế giới căn cứ Danh sách các tổ chức được cấp Giấy chứng nhận để lựa chọn các nhà thầu đủ điều kiện tham gia hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo quy định tại Thông tư số 18/2012/TT -B VHTTDL;
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố, Ban/Trung tâm quản lý Di sản văn hóa Thế giới nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);

- TT. Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.77.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác