216/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Tổ Công tác xây dựng Đề án “Tổ chức hoạt động văn hóa, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ (1995-2015)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ Công tác xây dựng Đề án “Tổ chức hoạt động văn hóa, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ” (1995-2015), gồm 05 thành viên (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Tổ Công tác có nhiệm vụ xây dựng Đề án “Tổ chức hoạt động văn hóa, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ” (1995-2015) trình các cấp có thấm quyền xem xét trong nửa đầu tháng 02/2015.
Điều 3. Tổ trưởng Tổ Công tác được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện nhiệm vụ. Kinh phí xây dựng Đề án từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Cục Hợp tác quốc tế năm 2015 theo quy định và Tổ Công tác tự giải thế sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Tổ trưởng Tổ Công tác, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Viện NHNTQGVN;
- Lưu: VT, HTQT, NXĐ(12).
 
DANH SÁCH
Thành viên Tổ Công tác xây dựng Đề án “Tổ chức hoạt động văn hóa, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ (1995-2015)

(Ban hành theo Quyết định số 216/QĐ-B VHTTDL ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch)
 
1. Tổ trưởng:
- Ông Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2. Thành viên:
- PGS. TS Nguyễn Thị Hiền, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam
- PGS.TS Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam
- Ông Nghiêm Xuân Đông - Trưởng phòng Châu Mỹ, Châu Phi Cục Hợp tác quốc tế.
- Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chuyên viên Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lich./.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác