2170/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Xuân La, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 578/SVHTTDL-KHTC ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đề nghị thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Xuân La, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ tôn, tôn tạo di tích nói trên gồm các hạng mục: tu bổ Đại đình, xây mới nhà vệ sinh. Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cần lưu ý một số vấn đề:
- Mục căn cứ pháp lý: bổ sung Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa, Thông tư số 17/2013/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2013 hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; bỏ Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT ngày 06/02/2003 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vì đã hết hiệu lực.
- Bổ sung các bản vẽ nổi, vá, thay cốt ốp mang... nhằm giữ tối đa các cấu kiện gỗ nguyên gốc, đặc biệt là các mảng chạm khắc và dấu tích chỉ định niên đại.
- Bổ sung ảnh, bản vẽ vị trí lỗ mộng để làm căn cứ phục hồi hệ thống sàn, vách.
- Không làm thêm hoa chanh bờ nóc, bờ chảy.
- Cần bổ sung quy hoạch cây xanh, nhất là dải cây xanh phía trước nhà vệ sinh để tránh ảnh hưởng đến khu vực đình, chùa Xuân La.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn thiện Dự án và triển khai các bước tiếc theo theo các quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.8.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác