2172/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương và thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng một số hạng mục tại di tích đền Thái Vi, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 181/UBND- VP6 ngày 08/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đề nghị thỏa thuận chủ trương và TKKT xây dựng một số hạng mục tại di tích đền Thái Vi, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư (kèm theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công). Sau khi nghièn cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về chủ trương đầu tư xây dựng một số hạng mục nhằm tôn tạo, phát huy giá trị di tích đền Thái Vi bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.
2. Về hồ sơ: Sau khi nghiên cứu, thẩm định, về cơ bản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận các nội dung thiết kế xây dựng một số hạng mục tại di tích đền Thái Vi (bao gồm: xây dựng lại cổng đền; tôn tạo tường rào, xây dựng nhà dẫn, nhà thủ từ). Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình cần chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ trước khi phê duyệt, với một số lưu ý sau đây:
- Cần quan tâm đến việc sắp xếp lại, bảo quản hiện vật và các bia hiện có tại di tích.
- Bổ sung bộ ảnh màu chụp hiện trạng di tích; bản vẽ mặt bằng, tổng thể di tích (bao gồm cả khu vực xung quanh và phía trước Nghi môn); thuyết minh phương án thiết kế theo quy định của Báo cáo kinh tế kỹ thuật.
- Cân nhắc việc làm sân đá hình bán nguyệt phía trước đền.
- Đối với việc xây dựng lại cổng đền, cần bổ sung bản vẽ hiện trạng cổng đền xây dựng năm 1987 và điều chinh phương án thiết kế xây dựng lại cổng: không làm 2 trụ phía trước, nghiên cứu phương án thang lên tầng 2 và điều chỉnh thiết kế các chi tiết ô hộc lan can, mái... cho phù hợp, hài hòa với hạng mục di tích gốc.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để /c);
- TT. Đặng Thị Bích Liên;

- S VHTTDL tỉnh Ninh Bình;
- Ban QLQTDT Tràng An, tỉnh Ninh Bình;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác