2172/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức một số hoạt động trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - CHLB Đức

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/200/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 2/7/2004 của (trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục trưởng Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phối hợp với Viện Goethe tại Hà Nội tổ chức một số hoạt động trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - CHLB Đức:

- Chương trình hoà nhạc đương đại Musik Fabrik cùng nghệ sỹ Kim Ngọc, thời gian ngày 25/6/2010 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

- Chương trình hoà nhạc của Dàn nhạc Giao hưởng trẻ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với nghệ sỹ piano Hinrich Alpers cùng chỉ huy Christian Schumann, thời gian ngày 1/7/2010 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

- Chương trình hoà nhạc thính phòng của Dàn nhạc Berliner Philhamonic Orchester, biểu diễn ngày 10/7/2010 tại Nhà hát Lớn Hà Nội và 11/7/2010 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Về kinh phí:

- Viện Goethe tại Hà Nội chịu toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại, visa cho các nghệ sỹ và thuê địa điểm biểu diễn.

- Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm đón tiếp, lễ tân và xin giấy phép biểu diễn.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, TQA (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác