2173/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo KTKT tu bổ di tích đình Hùng Lô, xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 1737/TTr-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đĩnh Hùng Lô thuộc xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì. về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ di tích đình Hùng Lô, gồm các hạng mục: thay 01 xà tòa Đại đình; thay 01 tàu mái tòa Tiền tế; thay 07 chiếc hoành và 07 tàu mái Nhà Yến Lão; đảo ngói hệ mái Miếu và nhà Văn chỉ để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Nội dung của Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ di tích đình Hùng Lô cần được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ di tích đình Hùng Lô./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ;

- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác