2181/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thông báo kết quả xét duyệt danh sách di tích đề nghị lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt, thành phố Hải Phòng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
 
Vừa qua, Thường trực Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã họp xem xét đề nghị lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt của thành phố Hải Phòng và kết luận:
Đối với Cụm di tích chiến thắng Bạch Đằng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Hội đồng sẽ khảo sát thực tế và có kết luận sau khi khảo sát.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin thông báo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL Tp. Hải Phòng;
- Lưu: VT, DSVH, NĐD.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác