2185/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc lập DA đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích chùa Nghĩa Xá (Viên Quang) tỉnh Nam Định

Kính gửi: Ủy ban dân dân tỉnh Nam Định.

Phúc đáp Công văn số 157/UBND-VP5 ngày 09 thang 4 năm 2011 của Ủy ban dân dân tỉnh Nam Định đề nghị cho phép lập Dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích chùa Nghĩa Xá (Viên Quang xã Xuân Ninh huyện Xuân Trường.

Sau khi xem xét Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch có ý kiến như Sau:

1. Di tích chùa Nghĩa Xá đã được xếp hạng kiến trúc, nghệ thuật quốc gia, theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, hiện nay di tích đang bị xuống cấp do tác động của điều kiện tự nhiên. Do vậy, Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất chủ trương với Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Nghĩa Xá.

2. Về kinh phí, hiện nay, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã và đang đầu tư cho tỉnh Nam Định tu bổ tôn tạo nhiều di tích, như: chùa Keo Hành Thiện, đình Sùng Văn, đền thờ trạng nguyên Nguyễn Hiền, chùa Cổ Lễ, chùa Lương, chùa Đại Bi…Do đó, để thực hiện Dự án tu bổ tôn tạo di tích chùa Nghĩa Xá đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện Dự án. Dự án phải được Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch về lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Nghĩa Xá./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-Lưu: VT, DSVH (03), LQV.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác