2185/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổng kết dự án "Sân khấu học đường’’ giai đoạn 2007-2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ kế hoạch công tác năm 2011 của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch phê duyệt;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì và phối hợp Giáo dục- Đào tạo tổ chức tổng kết dự án "Sân khấu học đường’’ giai đoạn 2007-2010 vào đầu tháng 8 năm 2011 tại Hà Nội .

Điều 2. Cục Nghệ thuật biểu diễn chịu trách nhiệm mọi chi phí tổ chức; xây dựng chương trình, luyện tập, biểu diễn, chi ăn, ở, đi lại, quà lưu niệm cho các đoàn tham gia biểu diễn.

- Kinh phí chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2011 của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục

trưởng Cục Nghệ thuật biểu dlễn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu: VT, NTBD, Thg.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác