2186/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc DA tu bổ, tôn tạo di tích đình Đông, tỉnh Hải Dương

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Hải Dương.

Phúc đáp Tờ trình số 557/TTr- VHTTDL ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Hải Dương đề nghị cho phép lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Đông, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch có ý kiến như sau:

1. Ngày 15 tháng 8 năm 2008, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 1515/BVHTTDL-KHTC gửi Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Hải Dương về thỏa thuận lập quy hoạch và dự án tu bổ di tích đình Đông. Tuy nhiên cho đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch chưa nhận được hồ sơ quy hoạch và dự án do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương cho triển khai lập dự án tu bổ di tích đình Đông trình các cơ quan chức năng xem xét, thỏa thuận theo quy định của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.

2. Về kinh phí, hiện nay, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang đầu tư cho tỉnh Hải Dương tu bổ, tôn tạo nhiều di tích, như: chùa Trăm Gian, đền Nam Tào - Bắc Đẩu, đình Đào Lâm, đền Long Động (đền thờ Mạc Đình Chi), đình Bồ Dương, đền Tử Hạ, đình Nhân Lý, đình Đông (200 triệu đồng năm 2010)…do đó, để thực hiện Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Đông đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Hải Dương chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện Dự án. Dự án phải được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thỏa thuận trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch về lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Đông./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Vụ kế hoạch, Tài chính;

-Lưu: VT, DSVH (03), LQV.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác