2188/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thông báo kết quả xét duyệt danh sách di tích đề nghị lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt, tỉnh Thái Bình

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
 
Vừa qua, Thường trực Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã họp xem xét đề nghị lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt của tỉnh Thái Bình và kết luận các di tích sau chưa đủ tiêu chí lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt:
- Đền Tiên La, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
- Đình, đền, bến Tượng A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin thông báo./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tỉnh Thái Bình;
- Lưu: VT, DSVH/NĐD.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác