2189/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v xây dựng và phê duyệt dự án bảo vệ và phát huy giá trị DSVHPVT trong Danh mục Quốc gia trên địa bàn tỉnh/thành phố

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương
 
Thực hiện Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học Di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đến nay đã có 121 di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc. Để phát huy hiệu quả các di sản này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố:
- Tiếp tục bố trí kinh phí để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai tổng kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn -tỉnh/thành phố và lựa chọn di sản tiêu biểu để lập hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia;
- Đối với những di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố khấn trương chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập và triển khai Dự án bảo tồn và phát huy giá trị gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận trước khi trình, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố phê duyệt. Dự án cần tập trung vào hai nội dung cơ bản là: việc truyền dạy kỹ năng, bí quyết và quảng bá, giới thiệu giá trị của di sản văn hóa phi vật thể.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DSVH, NTTT.140.
28.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác