2189/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thông báo kết quả xét duyệt danh sách di tích đề nghị lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt, tỉnh Tiền Giang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
 
Vừa qua, Thường trực Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã họp xem xét đề nghị lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt của tỉnh Tiền Giang và kết luận các di tích sau chưa đủ tiêu chí lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt:
- Lăng mộ Trương Định, phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
- Các địa điểm liên quan đến cuộc Khởi nghĩa Trương Định, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
- Di tích Chiến lũy pháo đài, xã Phú Tân, huyện Tân Phú, tỉnh Tiền Giang.
- Di tích Chiến thắng Ấp Bắc, xã Tân Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
- Khảo cổ học Gò Thành, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin thông báo./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Tiền Giang;
- Lưu: VT, DSVH, NĐD.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác