2189/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc chuyển đổi doanh nghiệp Công ty XNK Vật tư thiết bị ngành In sang Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Thông tư số 79/2010/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 1587/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2009-2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty XNK Vật tư thiết bị ngành In và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Lấy thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2009 làm thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để lập phương án chuyển đổi Công ty XNK Vật tư Thiết bị ngành In thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế nội dung của các Quyết định trước đây trái với nội dung của Quyết định này..

Điều 3.  Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Công ty XNK Vật tư Thiết bị ngành In và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Vụ Kế hoạch, Tài chính;

- Lưu: VT, vụ TCCB, H (12).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác