2191/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích động Từ Thức, xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1076/UBND- THKH ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích động Từ Thức, với nội dung: Cải tạo, nâng cấp khuôn viên và đền thờ Mẫu thuộc xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích động Từ Thức, với nội dung: Cải tạo, nâng cấp khuôn viên và đền thờ Mẫu để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích. Nội dung dự án cần được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.
Về kinh phí, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét bố trí từ nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn xã hội hóa hợp pháp để thực hiện dự án.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích động Từ Thức./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Đặng Thị Bích Liên;

- Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác