2192/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thông báo kết quả xét duyệt danh sách di tích đề nghị lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt, tỉnh Cao Bằng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1019/UBND- VX ngày 06/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (kèm theo Công văn số 44/BTHCM ngày 11/3/2016 của Bảo tàng Hồ Chí Minh và Công văn số 2703/BQP-CT ngày 30/3/2016 của Bộ Quốc phòng đánh giá giá trị, ý nghĩa lịch sử di tích) đề nghị thỏa thuận lập hồ sơ Khu di tích lịch sử Chiến thắng Biên giới 1950, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, về việc này, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Vừa qua, Thường trực Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã họp xem xét danh sách các di tích đề nghị lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt của các địa phương và kết luận: Khu di tích lịch sử chiến thắng Đông Khê - huyện Thạch An (đề nghị tại Công văn số 862/UBND-VX ngày 16/4/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng) chưa đủ tiêu chí lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.
Đối với Khu di tích lịch sử Chiến thắng Biên giới 1950, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, trong đó bao gồm Khu di tích lịch sử chiến thắng Đông Khê và một số di tích khác, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức xin ý kiến Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia vào các đợt xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt tiếp theo.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin thông báo./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng;
- Lưu: VT, DSVH, NĐD.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác