2192/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức lớp "Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn diễn viên Múa toàn quốc-2014"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 4148/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYT ĐỊNH:
Điều 1. Giao cho Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp với Hội Nghệ sỹ Múa Việt Nam, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam và các đơn vị có liên quan tổ chức lớp "Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn diễn viên Múa toàn quốc - 2014" từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 02 tháng 8 năm 2014 tại Hà Nội.
Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2014 của Cục Nghệ thuật biểu diễn theo chế độ hiện hành gồm: Thù lao giảng viên, in ấn tài liệu, đi thực tế, địa điểm tập luyện và các chi phí liên quan.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trường Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục truởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Múa Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Múa Việt Nam và Thủ trưởng các đon vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Hồ Anh Tuấn;
-Vụ KHTC
- Lưu: VT, NTBD(2), XI. 12.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác