2193/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Nghệ An

Kính gửi: Uy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
 
Ngày 16/5/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn văn số 5402/UBND-VX ngày 06/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (bản fax) đề nghị thỏa thuận lập hồ sơ các di tích: Đình Hoành Sơn, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn; Đen thờ Nguyễn Xí, xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Vừa qua, Thường trực Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã họp xem xét danh sách các di tích đề xuất lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt và kết luận: đối với di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Hoành Sơn, Hội đồng sẽ khảo sát thực tế và có kết luận sau.
Đối với di tích Đền thờ Nguyễn Xí, xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, do không nhận được Công văn số 5402/UBND-VX ngày 06/8/2015 nên Hội đồng chưa xét duyệt. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trình xin ý kiến Hội đồng vào dịp gần nhất.
 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin thông báo./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;

- Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VT, DSVH, NĐD.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác