2197/QĐ-BTCAIG3

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC AI GAMES III -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức Giải Tiền Indoor Games Muay năm 2009

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC GIẢI TIỀN INDOOR GAMES MUAY NĂM 2009

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC AI GAMES III

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 489/2008/QĐ-TTg, ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-BCĐAIG3 ngày 17 tháng 6 năm 2008 của Trưởng Ban Chỉ đạo AI Games III về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam;

 Xét đề nghị của Trưởng tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật, Giám đốc Trung tâm điều hành AI Games III và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Giải Tiền Indoor Games Muay từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 7 năm 2009 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh gồm 12 thành viên (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Trưởng Ban tổ chức có trách nhiệm thành lập các tiểu ban để điều hành công tác tổ chức giải đạt kết quả tốt.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao, Trưởng tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật, Giám đốc Trung tâm điều hành AI Games III, Trưởng Ban tổ chức giải Tiền Indoor Games Muay, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC

GIẢI TIỀN INDOOR GAMES MUAY LẦN THỨ 3-2009

(Kèm theo Quyết định số 2197/QĐ-BTCAIG3 ngày 17 tháng 6 năm 2009 của ban tổ chức AIG3)

1

Nguyễn Thành Rum

Giám đốc Sở VHTTDL

Trưởng ban

2

Phạm Quang Bản

Phó Giám đốc Sở VHTTDL

P.TB

3

Nguyễn Ngọc Anh

Phó Vụ trưởng Vụ TTTTC - TCTDTT

P.TB

4

Nguyễn Lê Minh

Giám đốc Trung tâm Phú Nhuận

 Uỷ viên

5

Nguyễn Đăng Khoa

Trưởng phòng TTTTC

Uỷ viên

6

GiápTrung Thang

Phụ trách Bộ môn Muay Tp. HCM

Uỷ viên

7

Nguyễn Đăng Khánh

Giám đốc TTĐTVĐV Võ thuật

Uỷ viên

8

Đinh Mạnh Tường

Phó Phòng tài chính Sở VHTTDL

Uỷ viên

9

Nguyễn Quốc Phúc

Phó Giám đốc TT Phú Nhuận

Uỷ viên

10

Đại diện Công an Tp. HCM

 PA25

 

11

Đại diện Công an Quận Phú Nhuận

 

 

12

Đại diện Bệnh viện

Quận Phú Nhuận

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác