2198/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo V/v Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 17 tháng 6 năm 2014, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với đồng chí Võ Kim Cự - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh về công tác văn hóa, thể thao và du lịch của Tỉnh.
Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Gia đình, Văn phòng Bộ và Giám đốc Dự án ADB. Về phía tỉnh Hà Tĩnh đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đồng chí Trần Ngọc Tăng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên hội đồng Nghiên cứu công tác quần chúng của Trung ương Đảng; đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư.
Sau khi nghe đồng chí Võ Kim Cự - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh báo cáo về công tác văn hóa, thể thao và du lịch của Tỉnh; một số kiến nghị, đề xuất; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:
1. Đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua, khẳng định sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đối với công tác văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.
2. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trong thời gian tới, đề nghị Tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
2.1. Ngày 09 tháng 6 năm 2014, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đề nghị Tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu quán triệt và thực hiện tốt 5 quan điểm, 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp của Nghị quyết. Đồng thời, trong quá trình phát triển, Tỉnh cần đặt mục tiêu phát triển văn hóa đi đôi với phát triển kinh tế; tập trung chăm lo xây dựng văn hóa trong chính trị, kinh tế và văn hóa trong gia đình.
2.2. Tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và khả năng tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020”.
2.3. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng những yêu cầu, nhiệm vụ tại các Chiến lược: “Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020”; “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”; “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020”; “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
3. Về một số kiến nghị, đề xuất của Tỉnh:
3.1. Về việc tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 250 năm Ngày Sinh Đại thi hào Nguyễn Du:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ việc tổ chức Lễ Kỷ niệm lần thứ 250 năm Ngày Sinh Đại thi hào Nguyễn Du theo Nghị quyết số 37C/15 ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO);
- Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao, Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc việc tổ chức các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015, Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xây dựng Kế hoạch kỷ niệm 250 năm Ngày Sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ quyết định;
- Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh lựa chọn địa điểm, xây dựng kịch bản, thiết kế sân khấu và ánh sáng, tổ chức thực hiện chương trình nghệ thuật Kỷ niệm lần thứ 250 năm Ngày Sinh Đại thi hào Nguyễn Du;
- Đề nghị Tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban liên quan kỷ niệm 250 năm Ngày Sinh Đại thi hào Nguyễn Du, đồng thời huy động các nguồn vốn xã hội hóa trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm;
- Đề nghị Tỉnh nghiên cứu, đề xuất tổ chức cuộc họp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Tỉnh để xây dựng kế hoạch triển khai, trong đó có việc tuyên truyền quảng bá kết hợp tổ chức với Năm Du lịch quốc gia 2015 tại Thanh Hóa.
3.2. Về đề nghị hỗ trợ nâng cấp, chỉnh trang một số hạng mục hạ tầng thiết yếu trong khu di tích quốc gia đặc biệt Nguyễn Du: Giao Cục Di sản văn hóa phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra lại quy hoạch khu di tích, đồng thời hỗ trợ tỉnh tiến hành quy hoạch khu di tích quốc gia đặc biệt Nguyễn Du.
3.3. Về đề nghị hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An trong việc vận động UNESCO sớm công nhận Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại: Giao Cục Di sản văn hóa phối hợp với các đơn vị liên quan cùng với tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tuyên truyền, quảng bá về giá trị của Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh đến bạn bè trong và ngoài nước.
3.4. Về đề nghị ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ hạ tầng du lịch hàng năm cho Khu du lịch Thiên Cầm: Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp với Tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để ưu tiên bố trí vốn đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch sớm phát triển Khu du lịch Thiên Cầm xứng đáng điểm nhấn du lịch. Việc sử dụng vốn trong việc đầu tư cần đúng mục đích đã được phê duyệt.
3.5. Về đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào kế hoạch của Bộ và hỗ trợ kinh phí giúp tỉnh triển khai thực hiện xây dựng Nhà văn hóa cho công nhân ở Khu kinh tế Vũng Áng: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương, đề nghị Tỉnh kêu gọi nguồn vốn từ các nhà đầu tư, các doanh nghiệp theo hình thức xã hội hoá, đồng thời có chính sách tổng thể và đồng bộ để các cấp chính quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp quan tâm hơn nữa đến việc phát triển đời sống văn hóa cho công nhân trên địa bàn.
3.6. Về đề nghị Bộ hỗ trợ bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể: Giao Cục Văn hóa cơ sở, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Di sản văn hóa, Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp với Tỉnh, nghiên cứu ưu tiên bố trí các nguồn vốn, đặc biệt nguồn vốn Dự án ADB giai đoạn 3 để phục vụ chống xuống cấp di tích, khôi phục các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Tỉnh.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                      
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị liên quan;
- Sở VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh;
- Lưu: VT, VP (THTT), HQ (30).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác