2199/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2199/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 6 năm 2013 Phê duyệt Kế hoạch tổ chức vòng sơ khảo Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2013 Chủ đề “Âm vang Điện Biên”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2013;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức vòng sơ khảo Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2013 Chủ đề “Âm vang Điện Biên” tại 06 khu vực: Miền núi phía Bắc, Đồng bằng Sông Hồng, Bắc miền Trung, Nam Trung bộ và Tây Nguyên, Đồng bằng Sông Cửu Long, Miền Đông và Cực Nam Trung Bộ.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Liên hoan trích từ ngân sách sự nghiệp do Văn phòng quản lý theo dự toán được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái
- Sở VHTTDL các tỉnh đăng cai;
- Lưu: VT, TV

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác