21/TTr-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Tờ trình V/v phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc xây dựng Trung tâm Văn hóa nước này tại nước kia

Kính gửi: Chính phủ
 
Được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 1889/QĐ-TTg ngàỵ 05/11/2015 của Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh, thay mặt Chính phủ Việt Nam cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc xây dựng Trung tâm Văn hóa nước này tại nước kia.
Việc ký kết Hiệp định nói trên là cơ sở pháp lý để Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, góp phần tăng cường tình hữu nghị, hiếu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lượt toàn diện của hai nước đi vào chiều sâu.
Thực hiện Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, sau khi tổng hợp ý kiến các Bộ/ngành liên quan (Công văn số 8293 CV/BTGTW ngày 18/6/2015; Công văn số 4962/BQP-ĐN ngày 12/6/2015; Công văn số 1207/BNG- ĐBA-m ngày 8/6/2015; Công văn 1228/BCA-A61 ngày 23/6/2015; Công văn 302/BKHĐT-LĐVX ngày 18/6/2015; Công văn 479/BTC-QLN ngày 1/7/2015; Công văn 109/BTP-PLQT-m), Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch kính báo cáo Chính phủ như sau:
1. Đánh giá tác động của Hiệp định:
Việc thực hiện nội dung của Hiệp định nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, góp phần tăng cường giao lưu, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia, hai dân tộc, góp phần đẩy mạnh quan hệ đối tác, họp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.
Về phần mình, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Bắc Kinh sẽ đóng góp hiệu quả trong việc đa dạng hóa quảng bá, giói thiệu hình ảnh Việt Nam tại Trung Quốc nói chung và phía bắc Trung Quốc nói riêng, là ngôi nhà chung, nơi gặp gỡ của kiều bào, lưu học sinh Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Trung Quốc.
2. Kiến nghị về việc phê duyệt Hiệp định:
Hiệp định xây dựng Trung tâm Văn hóa được ký nhân danh Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc. Việc phê duyệt “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc thành lập Trung tâm văn hóa nước này tại nước kia” là cần thiết thực hiện Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005.
3. Về việc áp dụng Hiệp định:
Khi có hiệu lực, Hiệp định có thể áp dụng trực tiếp, toàn bộ mà không đặt ra yêu cầu sửa đổi, bổ sung hay ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật trong nước để thực hiện Hiệp định.
4. Ý kiến của Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp:
Căn cứ vào Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, để có cơ sở trình Chính phủ phê duyệt Hiệp định đã ký chính thức ngày 05/11/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản lấy ý kiến của Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp đối với việc phê duyệt Hiệp định.
Bộ Ngoại giao đã có văn bản số 97/BNG-LPQT-m ngày 20/1/2015 và Bộ Tư pháp đã có văn bản số 172/BTP-PLQT ngày 19/1/2015 đóng góp ý kiến về việc phê duyệt Hiệp định. Các Bộ đều nhất trí đối với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Hiệp định nêu trên. Tiếp thu đề nghị của Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bổ sung dự thảo kế hoạch và thời gian thực hiện Hiệp định.
5. Dự kiến kế hoạch và thời gian thực hiện Hiệp định:
5.1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
Tháng 12/2015 đến tháng 6/2016
- Hoàn thành các thủ tục nội bộ phê duyệt hiệu lực Hiệp định.
Từ tháng 6/2016
- Phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, tìm hiểu khả năng mua/thuê nhà đất tại Bắc Kinh.
- Lập đề án xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Bắc Kinh.
- Xin ý kiến các Bộ/ngành liên quan về đề án.
- Báo cáo Chính phủ.
5.2. Bộ Ngoại giao:
Tháng 12/2015 đến tháng 6/2016
- Thông báo đổi ngoại về hiệu lực của Hiệp định - Công bố hiệu lực của Hiệp định.
Từ tháng 6/2016
- Chỉ đạo cơ quan đại diện tại Bắc Kinh, Trung Quốc hỗ trợ tìm hiểu khả năng mua/thuê nhà đất tại Bắc Kinh. Hỗ trơ xây dựng đề án, xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Bắc Kinh.
5.3. Các Bộ/ngành liên quan
Từ tháng 6/2016
Phối hợp thực hiện các công việc có liên quan đến triển khai Hiệp định.
6. Kiến nghị:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo và đề nghị Chính phủ:
- Phê duyệt “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc thành lập Trung tâm văn hóa nước này tại nước kia”;
- Giao Bộ Ngoại giao làm thủ tục thông báo với phía Trung Quốc về việc các thủ tục pháp lý trong nước đã hoàn tất đế Hiệp định chính thức có hiệu lực./.
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Ngoại giao;
-Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, HTQT, AVH.6.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác