2200/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v cho phép Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đón tiếp các nghệ sĩ người nước ngoài vào Việt Nam tập luyện, giao lưu và biểu diễn với giảng viên, sinh viên Học viện

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về việc quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu bành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Quốc tế Nam Đông đón tiếp nghệ sĩ Richard Clayderman (Quốc tịch Pháp và các cộng sự (02 nghệ sĩ Pháp và 01 nghệ sĩ Nhật Bản) vào Việt Nam tập luyện, giao lưu và biểu diễn với giảng viên, sinh viên Khoa Đàn dây của Học viện.
- Thời gian đón nghệ sĩ: từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 8 năm 2014
- Thời gian biểu diễn: ngày 23 tháng 8 nám 2014 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam
Điều 2. Về kinh phi:
- Công ty TNHH Quốc tế Nam Đông và các nhà tài trợ chịu toàn bộ phí phí tổ chức chương trình, ăn, ở, đi lại, lương chuyên gia cho các nghệ sĩ trong thời gian công tác tại Việt Nam
- Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chịu chi phí lễ tân đón tiếp, tặng phẩm, mời cơm chuyên gia và tổ chức giao lưu với nghệ sĩ tại Khoa đàn dây của Học viện
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (đề b/c);
- Lưu: VT. HTQT. PTHM (10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác