2203/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc: Tổ chức "Hội diễn Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp đợt I - 2009"

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: TỔ CHỨC "HỘI DIỄN CA MÚA NHẠC CHUYÊN NGHIỆP ĐỢT I - 2009"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2009 của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức "Hội diễn Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt I - 2009" vào trung tuần tháng 8/2009 tại tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội diễn lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2009 của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ tưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác