2206/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức chương trình hoà nhạc "Giai điệu thắp sáng niềm tin" (Hope Symphony)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Dàn nhạc
Giao hưởng Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Dầu khi Việt Nam tổ chức chương trình hòa nhạc “Giai điệu thắp sáng niềm tin” (Hope Symphony) với sự tham gia của chỉ huy Lê Phi Phi và 02 nghệ sỹ nước ngoài (quốc- tịch Serbia và Macedonia).
Thời gian: 20 giờ, ngày 29 tháng 7 năm 2014
Địa điểm: Nhà hát lớn Hà Nội, số 1 Tràng Tiền
Điều 2. Về kinh phí:
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chịu chi phí: ăn, ở, đi lại, vé máy bay cho chỉ huy và các nghệ sỹ nêu trên, tiền thuê nhà hát, thù lao chỉ huy, soloist, tập luyện, biểu diễn và phục vụ chương trình cho cán bộ, diễn viên, in ấn, quảng cáo và các chi phí tổ chức chương trình khác.
- Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức tập luyện, biểu diễn, lễ tân, đón tiếp.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Vương Duy Biên;
-Lưu: VT, HTQT, NCT (5).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác