2208/KH-BVHTTDL

TLBT, Vụ TVVHDT Hoàng Đức Hậu Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

KẾ HOẠCH CHI TIẾT Mở lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể cho dân tộc Cống tại tỉnh Điện Biên, năm 2016

 Thực hiện Quyết định số 1270/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”; Quyết định số 1627/QĐ- BVHTTDL ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức mở lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể cho dân tộc Cống tại tỉnh Điện Biên, năm 2016. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch mở lớp truyền dạy văn hoá phi vật thể cho dân tộc Cống tại tỉnh Điện Biên, năm 2016 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hoá đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 33- NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Quyết định số 1270/QĐ- TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đe án “Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”.
Nhằm từng bước sưu tầm, khôi phục và gìn giữ, bảo tồn, giá trị nhân văn trong nghi lễ tín ngưỡng, phát huy tính năng tốt đẹp trong cộng đồng dân tộc Cống. Góp phần thiết thực vào việc xây dựng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triến bền vững văn hoá các dân tộc tỉnh Điện Biên, đồng thời nhằm khơi dậy phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Cống.
Mặt khác, động viên đồng bào dân tộc Cống trong việc tự bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc mình, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào..
2. Yêu cầu
- Mở lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số có số dân dưới 5000 người (dân tộc cống). Xây dựng mô hình thí điểm có hiệu quả làm tiền đề cho việc nhân rộng mô hình này đối với nhiều dân tộc khác trong cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam.
- Đảm bảo đối tượng được thụ hưởng là chủ thể văn hóa, chủ nhân sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của các dân tộc thiểu số.
- Ban tổ chức lớp truyền dạy làm tốt công tác chuẩn bị mở lớp truyền dạy, phòng tập luyện, đảm bảo chương trình giảng dạy phù hợp với điều kiện thực tế đúng mục đích yêu cầu đã đặt ra.
- Nội dung truyền dạy là các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của dân tộc Cống. Việc tổ chức lớp truyền dạy phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả.
II. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN
1. Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Soạn thảo và trình Lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản pháp quy.
- Lập dự toán kinh phí mở 01 lớp truyền dạy (gửi Văn phòng Bộ duyệt).
- Phối hợp với Văn phòng Bộ chuẩn bị phương tiện, tài liệu có liên quan phục vụ việc mở lớp.
- Phối hợp với địa phương khảo sát, chọn địa điểm và các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện nhiệm vụ.
2. Đơn vị phối hợp:
- Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Duyệt dự toán và công tác thanh quyết toán kinh phí cho việc mở lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Cống tại tỉnh Điện Biên, năm 2016 (do Vụ Văn hóa dân tộc dự toán); Lo phương tiện đi lại trong quá trình mở lớp.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên: Thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch; khảo sát các điều kiện đế mở lớp truyền dạy: địa điếm, âm thanh, ánh sáng thống kê và mời các nghệ nhân, học viên tham dự lớp truyền dạy; Phối hợp với Vụ văn hóa dân tộc xây dựng báo cáo, tư liệu, hiệu quả.., trong quá trình triển khai thực hiện.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Nội dung
Mở 01 lớp truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống cho dân tộc thiểu số có số dân dưới 5000 người (dân tộc cống) tại địa bàn tỉnh Điện Biên.
2. Địa điểm, thời gian và phương thức tổ chức
- Địa điểm tổ chức: huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
- Thời gian tổ chức: 03 ngày, từ ngày 28/6/2016 đến hết ngày 30/6/2016 (Không kể ngày đi, về và công tác chuẩn bị).
- Biện pháp: Trao truyền qua các thế hệ.
- Số lượng nghệ nhân: 07 nghệ nhân.
- Số lượng học viên tham gia: 90 hoc viên.
+ Phương pháp phỏng vấn, ghi chép theo dạng hồi cố;
+ Phương pháp quan sát tham dự;
+ Bảo tồn và phát huy trong cộng đồng: Do chính nghệ nhân cao tuổi truyền dạy cho lớp thanh thiếu niên của cộng đồng.
+ Phương pháp bảo tồn trong đời sống thực tiễn: Phục dựng trong sinh hoạt lao động cả về nội dung, môi trường và bối cảnh đảm bảo tính khách quan, chân thực.
3. Dự kiến kết quả đạt được
- Tổ chức lớp truyền dạy các trò chơi đồng dao cho dân tộc Cống (dân tộc thiểu số có số dân dưới 5000 người) tại tỉnh Điện Biên. Lớp học do chính các nghệ nhân của cộng đồng truyền dạy cho các thanh thiếu niên của dân tộc bản địa, từng bước khôi phục và góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số đặc biệt là các dân tộc có số dân rất ít người.
- Kết thúc lớp học có báo cáo kết quả bằng văn bản.
4. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột phá: Kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2016, cấp qua Văn phòng Bộ do Vụ Văn hóa dân tộc dự trù (theo dự toán được phê duyệt)./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);
- S VHTTDL tỉnh Điện Biên;
-Phòng VHTT huyện Mường Nhé;
- UBND xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé;
-Lưu: VT, VHDT, Hg10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác