2208/QĐ-TTG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nguyễn Tấn Dũng Theo THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Cử ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm thành viên Ban chỉ đạo Nhà nước về Du lịch thay ông Trương Văn Đoan, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.  Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trưởng ban chỉ đạo Nhà nước về Du lịch và ông Nguyễn Thế Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận: 

- Như điều 4; 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,

   Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, KTTH (5b).     

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác