2210/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc khai quật khảo cổ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 92/2001/NĐ-CP ngày 11 tháng 1 1 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;

Theo đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Hà Nội tại các Công văn số 1307/VHTT&DL-QLDT ngày 02 tháng 6 năm 2010. Công văn số 1722/VHTT&DL ngày 24 tháng 6 năm 2010 và của Viện Khảo cổ học tại Công văn số 158/KH ngày 01 tháng 6 năm 2010: Công văn số 182/KCH ngày 21/6/2010.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật địa điểm nút giao thông Văn Cao - Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

- Thời gian khai quật: Từ ngày 25/6/2010 đến ngày 30/9/2010.

-Diện tích khai quật: 200m2.

- Phụ trách khai quật: TS. Hà Văn Cẩn

- Vị trí: theo sơ đồ kèm theo Công văn số 1722/VHTT&DL ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hà Nội.

Điều 2. Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quan và Cục Di sản văn hóa đồng ý.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hà Nội giữ gìn, bảo quản; khi bàn giao phải có biên bàn giao nhận, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hà Nội và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di  sản văn hóa.

Điểu 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi,  kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.

Điểu 5. Quyết định nay thay thế Quyết định số 2016/QĐ-BVHTTDL ngày 9 tháng 6 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điểu 6. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di  sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh(để b/c)

-Sở VHTTDL. TP. Hà Nội (02b);

-Viện khảo cổ học (02b);

-Lưu: VT DSVH (02), LQV.11.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác