2211/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc đón chuyên gia Mỹ, Canada vào làm việc tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đó ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ  trưởng Bộ  Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Nhà xuất bản Thế giới.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Nhà xuất bản Thế giới tiếp nhận 02 chuyên gia: B ryn Jacob Harder Olfert, quốc lịch Canada và Nathan Robert Morrow. quốc tịch Mỹ, sang làm việc tình nguyện cho Nhà xuất bản trong việc biên tập, hiệu đính bản dịch tiếng Anh và các ngữ khác cho sách vở tạp chí ra bằng tiếng nước ngoài .

Thời gian: từ ngày 01 tháng 8 năm 2010 đến ngày 01 tháng 8 năm 2011 .

Điều 2. Kinh phí: Mọi chi phí liên quan do 02 chuyên gia tự túc.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Nhà xuất bản thế giới chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c)

-Lưu: VT, HTQT (1), NXĐ.5.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác