2212/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại Hội nghị sơ kết công tác VHTTDL sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2012

Ngày 04 tháng 7 năm 2012, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác văn hoá, thể thao và du lịch sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm 2012 tại 03 điểm cầu: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã dự và chỉ đạo Hội nghị.

Sau khi nghe các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác sáu tháng cuối năm 2012, kiểm điểm tiến độ xây dựng các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ giao ngoài kế hoạch công tác; báo cáo tổng hợp dư luận báo chí 6 tháng đầu năm 2012, đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, địa phương, Bộ trưởng đã kết luận Hội nghị, đánh giá cao và biểu dương những thành tích toàn Ngành đã đạt được trong sáu tháng đầu năm 2012.

Với tinh thần “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, vượt qua thách thức, phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình hiệu quả, bền vững”, toàn Ngành tiếp tục đề ra các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm 2012, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sau:

I. Nhiệm vụ trọng tâm công tác sáu tháng cuối năm 2012

1) Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 12 - NQ/TW ngày 16/01/2012 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay (Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI). Tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020”.

2) Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật trong chương trình xây dựng pháp luật năm 2012 đã được phê duyệt.

3) Hoàn thành dứt điểm việc xây dựng các văn bản, đề án trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng cuối năm 2012 trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11/2012 và 19 nhiệm vụ đột phá của Ngành năm 2012.

4) Tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp và đơn vị thụ hưởng ngân sách, kiểm tra các hoạt động quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, di tích, cơ sở lưu trú, đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành, vận chuyển du khách và các điểm du lịch; kiểm tra chất lượng, dịch vụ của cơ sở lưu trú.

5) Tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, đặc biệt là những di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận; đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các bảo tàng, di tích, gắn kết chặt chẽ với thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

6) Tập trung nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện Chương trình xây dựng “Nông thôn mới”.

7) Tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

8) Chuẩn bị tốt lực lượng, phấn đấu có huy chương tại Thế vận hội Olympic London lần thứ 30; tham gia thi đấu, giành thành tích tốt tại Đại hội thể thao người khuyết tật thế giới (Paralympic) tại London. Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng thể dục thể thao quần chúng, hoạt động thể thao trong trường học. Nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

9) Chỉ đạo và tổ chức tốt các hoạt động trong Chương trình Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ-Huế năm 2012; rà soát, chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2013 tại Hải Phòng; phấn đấu đón 7 triệu lượt khách du lịch quốc tế.

10) Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xúc tiến và quảng bá du lịch; tăng cường chỉ đạo, phối hợp xây dựng quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch.

 11) Tập trung rà soát quy định, thủ tục hành chính theo Quyết định số 249/QĐ-BVHTTDL và Quyết định số 263/QĐ-TTg tiến tới xây dựng và hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trình Chính phủ. Hoàn thành việc triển khai xây dựng và cấp giấy chứng nhận áp dụng ISO 9001:2008 tại các Tổng cục, Cục thuộc Bộ trước ngày 31/12/2012.

12) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tập trung vào các giải pháp phòng ngừa, tăng cường tính công khai, minh bạch.

II. Một số nhiệm vụ cụ thể

1) Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra Bộ:

- Chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo hành chính theo đúng quy định, trong đó phải đánh giá toàn diện các hoạt động của Ngành từ Trung ương đến cơ sở thuộc lĩnh vực được giao quản lý;

- Cử cán bộ thực hiện việc điểm báo, chủ động xử lý các thông tin báo chí phản ánh liên quan đến lĩnh vực được giao quản lý và đề xuất các giải pháp, báo cáo lãnh đạo Bộ chỉ đạo giải quyết.

2) Tổng cục Thể dục thể thao:

- Rà soát, tập trung triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020; Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 theo đúng kế hoạch;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai Đề án tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014;

- Tập trung chuẩn bị cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự và thi đấu đạt thành tích tốt tại Thế vận hội Olympic London và Paralympic London 2012;

- Sớm trình lãnh đạo Bộ Quy chế quản lý Đoàn Thể thao Việt Nam khi tham gia tập huấn, thi đấu ở nước ngoài; Quy chế ứng xử trong tổ chức, thi đấu thể thao;

- Tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyển chọn, đào tạo vận động viên thi đấu các môn thể thao Olympic, báo cáo lãnh đạo Bộ.

3) Tổng cục Du lịch:

- Rà soát, tập trung triển khai thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo đúng kế hoạch;

- Chuẩn bị nội dung, kế hoạch thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch tại phiên họp lần thứ 2 của Ban Chỉ đạo;

- Đẩy mạnh việc xúc tiến, quảng bá, thu hút khách du lịch dọc tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây;

- Tập trung triển khai áp dụng Tài khoản vệ tinh du lịch trong hoạt động thống kê du lịch;

- Đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp tập trung xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn tại các điểm du lịch trong cả nước;

- Phối hợp với thành phố Hải Phòng và các tỉnh/thành khu vực đồng bằng sông Hồng chuẩn bị chương trình, kế hoạch tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2013.

4) Cục Nghệ thuật biểu diễn:

- Phối hợp với Thanh tra Bộ tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về nghệ thuật biểu diễn và trình diễn thời trang;

- Nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Bộ phương án cấp thẻ hành nghề đối với nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, người mẫu…;

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ chuẩn bị nội dung, báo cáo Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn làm việc với 12 Nhà hát trực thuộc Bộ;

- Chỉ đạo các Nhà hát thuộc Bộ xây dựng kế hoạch, tổ chức biểu diễn phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

5) Cục Văn hóa cơ sở:

- Tập hợp kiến nghị của các địa phương về những bất cập trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới liên quan đến Bộ, đề xuất phương án giải quyết;

- Tổng hợp những khó khăn, bất cập trong xây dựng, tổ chức hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở, đề xuất giải pháp tổng thể nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém;

- Sớm hoàn thiện Quy chế Festival Ngành nghề Việt Nam;

- Chuẩn bị kế hoạch, nội dung, báo cáo Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo các địa phương sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

6) Vụ Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Chương trình phối hợp về công tác đào tạo, báo cáo lãnh đạo Bộ;

- Tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo thuộc Bộ; sớm hoàn thiện hệ thống giáo trình nhằm phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy đạt hiệu quả;

- Chỉ đạo các trường thuộc Bộ báo cáo tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm đúng chuyên ngành được đào tạo sau khi tốt nghiệp.

7) Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Chương trình phối hợp về triển khai nội dung hoạt động cho các điểm bưu điện văn hóa xã, báo cáo lãnh đạo Bộ.

8) Vụ Tổ chức cán bộ rà soát, báo cáo Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ về việc triển khai quy hoạch các cơ quan báo, tạp chí thuộc Bộ.

9) Vụ Kế hoạch, Tài chính:

- Rà soát, chỉ đạo các Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện việc giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2012, đảm bảo chất lượng công trình; nếu Chủ đầu tư không có khả năng giải ngân theo kế hoạch, tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng quyết định việc điều chuyển vốn cho đơn vị khác thực hiện theo quy định;

- Rà soát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Đề án liên quan thuộc Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

10) Vụ Gia đình:

- Tập trung xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030;

- Sớm hoàn thiện việc xây dựng các Đề án, Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

11) Văn phòng Bộ:

- Đôn đốc các Tổng cục, Cục, Vụ tích cực triển khai các nội dung Bộ trưởng đã trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri có tính chất như lời hứa, tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện;

- Chuẩn bị nội dung giao ban các cơ quan báo chí thuộc Bộ, báo cáo Thứ trưởng Lê Khánh Hải;

- Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc triển khai các hoạt động trong chương trình giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2012;

- Chỉ đạo Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng tổng hợp các kiến nghị của đơn vị, địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên, báo cáo lãnh đạo Bộ trước 30/7/2012;

- Đôn đốc các đơn vị liên quan hoàn thiện phòng trưng bày tại 36 Trần Phú trước 30/8/2012.

12) Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp các kiến nghị của đơn vị, địa phương khu vực phía Nam, báo cáo lãnh đạo Bộ trước 30/7/2012.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Bộ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Các Sở VHTTDL;

- Lưu: VT, VP (THTT), NVN .250.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác