2216/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích chùa Quỳnh Lâm, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 4754/TTr-UBND ngày 27/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Công văn số 51/DTTĐ-QLDA ngày 06/5/2015 của Ban quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh đề nghị thẩm định Dự án đầu tư xây dựng bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích chùa Quỳnh Lâm, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (kèm theo hồ sơ đã chỉnh sửa, hoàn thiện theo Công văn số 153/DSVH-DT ngày 31/3/2015 của Di sản văn hóa). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích chùa Quỳnh Lâm, gồm các hạng mục: xây dựng Tam quan, kiến trúc trung tâm (Tiền đường, Trung đường, Hậu đường, hành lang) theo mặt bằng khai quật khảo cổ; xây dựng mới nhà bia, nhà trưng bày, nhà vệ sinh; tôn tạo tổng thể và hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cần chi đạo các cơ quan liên quan lưu ý một số vấn đề sau đây:
- Cần quan tâm đến việc bảo quản, tu bổ các tháp mộ hiện có; đề xuất bổ sung nghiên cứu thăm dò, khai quật khảo cố tại các vị với đào móng và các khu vực có hoạt động xây dựng nằm ngoài phạm vi các hố khai quật đã thực hiện.
- Dự án cần điều chỉnh một số chi tiết trước khi phê duyệt, bao gồm: điều chỉnh cao độ phần mái tiếp giáp nhau giữa các hạng mục cho phù họp (không để chênh cao độ lá mái); điều chỉnh thiết kế kết cấu đế móng để đảm bảo không ảnh hưởng đến di tích khảo cổ, đồng thời làm rõ giải pháp đào móng theo phương pháp thủ công không ảnh hưởng đến chân tảng hiện trạng, như dự án nêu; giảm tiết diện các cấu kiện của nhà bia.
- Trong quá trình triển khai bước thiết kế tiếp theo, cần phân tích tư liệu bia ký, ảnh chụp và so sánh di tích kiến trúc đồng đại ở mức độ chi tiết, tỉ mỉ hơn để lý giải thỏa đáng việc lựa chọn phương án kiến trúc, kết cấu vì kèo, tiết diện cấu kiện...
- Đối với việc bài trí nội thất, đồ thờ: Sau khi dự án được phê duyệt, Chủ đầu tư dự án cần tổ chức họp xin ý kiến các nhà khoa học để hoàn thiện nội dung thờ tự ở trong khu vực kiến trúc trung tâm, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến của nhân dân và chính quyền địa phương, các nhà khoa học có liên quan trước khi phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo của dự án theo quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);

- TT. Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác