2217/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v xây dựng Đề án tổng thể bảo vệ và phát huy DSVHPVT Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
 
Thực hiện Chương trình hành động quốc gia nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ đã cam kết với UNESCO, ngàỵ 17/01/2015, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch của 21 tỉnh/thành phố có di sản về việc đề cử 01 địa phương làm đầu mối chủ trì xây dựng Đề án tổng thế bảo vệ và phát huy di sản văn hoá phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. Tại cuộc họp, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố đã thống nhất đề cử Thành phố Hồ Chí Minh đại diện cho 21 tỉnh/thành có di sản xây dựng Đề án với sự hỗ trợ về chuyên môn của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Văn hoá, Thể thao của Thành phố phối hợp với Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố có Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ xây dựng Đề án tổng thể bảo vệ và phát huy di sản văn hoá phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, trình Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thỏa thuận./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Đặng Thị Bích Liên;

- Sở VHTTDL TP. Hồ Chí Minh;
- Nhạc viện Tp.HCM;
- Lưu: VT, DSVH, NTTT.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác