2218/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v hỗ trợ thiết kế, thi công nội thất Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanôm, Thái Lan.

Kính gửi: Bảo tàng Hồ Chí Minh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn của Hội Thái - Việt tỉnh Nakhon Phanôm, Thái Lan, ngày 18/5/2015, đề nghị Bảo tàng Hồ Chí Minh cử Trung tâm Tư vấn ứng dụng Trưng bày bảo tàng (đơn vị trực thuộc Bảo tàng Hồ Chí Minh) giúp đỡ và hỗ trợ thiết kế, thi công lắp đặt toàn bộ nội thất Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanôm, Thái Lan. về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng bổ sung Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanôm, Thái Lan, trong đó có Công trình Nhà tưởng niệm, quà tặng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng Hội Thái - Việt tỉnh Nakhon Phanôm, Thái Lan, là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt. Để đảm bảo chất lượng của Công trình này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện việc hỗ trợ thiết kế và thi công lắp đặt toàn bộ nội thất Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanôm, Thái Lan theo đề nghị của Hội Thái - Việt tỉnh Nakhon Phanôm, Thái Lan.
Kinh phí chi cho việc này được trích từ nguồn kinh phí của dự án xây dựng bô sung Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanôm, Thái Lan đã được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng Hội Thái - Việt tỉnh Nakhon Phanôm, Thái Lan.
Đề nghị Bảo tàng Hồ Chí Minh chủ động liên hệ với Hội Thái - Việt tỉnh Nakhon Phanôm, Thái Lan và các cơ quan liên quan để giải quyết công việc kịp thời, đảm bảo chất lượng tốt./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);

- TT. Đặng Thị Bích Liên;
- Cục Hợp tác quốc tế;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- Lưu: VT; DSVH; NHN8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác