2218/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội nghị-Hội thảo công tác văn hoá, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4768/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2010;

Căn cứ Kế hoạch số 2011/KH-BVHTTDL ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Hội nghị Giao ban công tác văn hóa thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2010

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tổ chức Hội nghị-Hội thảo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2010 ngành văn hoá thể thao và du lịch với các nội dung:

- Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2010 xác định rõ để tổ chức thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ngành trong năm 2010.

Hội thảo đánh giá sơ bộ việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển Ngành sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và 4 năm tổ chức, vận hành bộ máy quản lý đa ngành, đa lĩnh vực:

- Hội nghị-Hội thảo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và xây dựng chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2010-2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Hình thức, thời gian, địa điểm và phân công tổ chức Hội nghị:

1. Hình thức: tổ chức theo hình thức Hội nghị-Hội thảo tại chỗ, theo 03 khu vực.

2. Thời gian và địa điểm:

a) Khu vực 1:

Thời gian: khai mạc 8 giờ 00 ngày 07 tháng 7 năm 2010

Địa điểm: Khách sạn Thắng Lợi, số 200 đường Yên Phụ, Hà Nội.

b) Khu vực 2:

Thời gian: khai mạc 8 giờ 00 ngày 09 tháng 7 năm 2010- Thứ Sáu

Địa điểm: Khách sạn KAYA, số 238 Hùng Vương, TP, Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

c) Khu vực 3:

Thời gian: khai mạc 8 giờ 00 ngày 12 tháng 7 năm 2010- Thứ Hai

Địa điểm: Cơ quan đại diện Bộ tại TP.HCM, số 170 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

3. Phân công:

-Giao Văn phòng Bộ chủ trì tổ chức Hội nghị-Hội thảo tại khu vực 1 và khu vực 2;

-Giao Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức Hội nghị-Hội thảo tại khu vực 3.

Điều 3. Thành phần, số lượng đại biểu và kinh phí tổ chức Hội nghị-Hội thảo

1. Thành phần:

a) Lãnh dạo Bộ:

b) Khách mời: đại diện các cơ quan liên quan của Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương và UBND tỉnh/ thành phố nơi tổ chức.

c) Thành phần tham dự:

- Khối tham mưu quản lý nhà nước: mời cấp trưởng đơn vị;

- Khối cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ: mời 01 đại diện lãnh đạo đơn vị;

- Khối Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: mời Giám đốc và 01 cán bộ phụ trách công tác tổng hợp.

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tổ chức.

Tổng số đại biểu khoảng 500 đại biểu (bao gồm cả nhân viên lái xe và các chuyên viên, nhân viên phục vụ).

2. Kinh phí: Thực hiện theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng - Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, Vụ trưởng Vụ kế hoạch, Tài chính, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Lãnh đạo Bộ (để b/c);

-Lưu: VT, VP, PN.5.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác