2218/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Lớp tập huấn công tác quản lý và tổ chức lễ hội

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hoá cơ sở tổ chức Lớp tập huấn công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại 02 khu vực. Khu vực phía Nam: Tại tỉnh An Giang (tháng 8 năm 2011); khu vực phía Bắc: Tại tỉnh Quảng Ninh (tháng 9 năm 2011);

Điều 2. Kinh phí tổ chức Lớp tập huấn trích trong kinh phí sự nghiệp Cục Văn hoá cơ sở năm 2011.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, VHCS,QH (15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác