2219/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị tổng kết 2 năm "Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam" (giai đoạn 2009-2010)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 726/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 2 năm Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam (giai đoạn 2009-2010);

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị tổng kết 2 năm Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam (giai đoạn 2009-2010), gồm các ông, Bà có tên sau đây:

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;

2. Ông Đỗ Kim Cuông - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam- Phó trưởng ban;

3. Ông Trần Minh Chính - Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Văn hóa cơ sở - Phó Trưởng ban;

4. Ông Vương Duy Bảo - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên 5. Ông Lê Minh Tiến - Chánh Văn phòng Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;

6 . Bà Đặng Thu Hà - Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

7. Ông Tô Ngọc Nhuần –Trưởng phòng Văn Văn hóa cơ sở - Ủy viên;

8. Bà Nguyễn Thị Khu Liên - Chánh Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;

9. Bà Trần Thị Bích Huyền - Trưởng phòng Kế toán, Tài chính Cục Văn hoá cơ sở - Ủy viên;

10. Bà Lê Thị Phúc - Phó trưởng Phòng Văn học Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;

11. Ông Đào Tiến Dũng, Phó Phòng Hành chính - Tổng hợp, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên.

Điều 2. Ban Tổ chức Hội nghị tổng kết 2 năm Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam (giai đoạn 2009-2010) có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tự giải thể sau khi kết thúc công việc.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và các ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Các Thứ trưởng;

-Lưu: VT, VHCS (5), BN (30).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác