2219/QĐ-TTG

Nguyễn Thiện Nhân Theo THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2010)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm ;

Căn cứ Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009-2010;

Căn cứ Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009-2010;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009-2010;

 

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam(ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Tổ chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác