2221/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương tu bổ tôn tạo lăng Doãn Nỗ thuộc di tích lăng và đền thờ Doãn Nỗ, tỉnh Hưng Yên

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.
Phúc đáp Công văn số 851/UBND-VX ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đề nghị thỏa thuận chủ trương và hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo và sửa chữa lăng Doãn Nỗ thuộc di tích lăng và đền thờ Doãn Nỗ, xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tu bổ, tôn tạo lăng Doãn Nỗ để bảo tồn và phát huy giá trị. Việc lập hồ sơ phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án báo quản, tu bố, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
2. Về kinh phí: Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã, đang hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Hưng Yên tu bổ tôn tạo một số di tích, như: đền Đa Hòa, đình Triệu Đà...Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chủ động cân đối vốn từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác đế thực hiện.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương tu bổ, tôn tạo lăng Doãn Nỗ để Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- S VHTTĐL tnh Hưng Yên;
- Lưu: VT, DSVH, LQV 09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác