2222/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án phục hồi di tích miếu Cu Linh thuộc Khu du tích Chiến thắng Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Phúc đáp Công văn số 3066/UBND-VX1 ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án phục hồi di tích miếu Cu Linh thuộc Khu di tích Chiến thăng Bạch Đăng (xã Điền Công, thành phố Uông Bí). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về lập dự án phục hồi di tích miêu Cu Linh nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân và khách du lịch.
Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý, việc phục hồi cần căn
cứ trên các tài liệu khoa học và cần có sự đồng thuận của nhân dân địa phương.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập dự án phục hồi di tích miếu Cu Linh./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh;
- BQLCDTTĐ tnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác