2222/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn nhân sự Tổ công tác thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2008-2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN NHÂN SỰ TỔ CÔNG TÁC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HOÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2008-2010 CỦA BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4264/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Tổ Công tác thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2008-2010;

Căn cứ Công văn số 26/CV-CCHC ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ phận Tham mưu giúp việc cải cách hành chính về việc đề nghị cử cán bộ tham gia Tổ Đề án 30;

Xét đề nghị của Vụ trưởng, Trưởng Bộ phận Tham mưu chuyên trách giúp việc cải cách hành chính và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử bà Trần Thị Thanh Thảo, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ tham gia Tổ Công tác thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2008-2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (gọi tắt là Tổ Đề án 30) thay thế ông Nguyễn Đình Sơn, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ chuyển làm công tác chuyên môn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng, Trưởng Bộ phận Tham mưu giúp việc cải cách hành chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và bà Trần Thị Thanh Thảo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác