2223/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bồ, tôn tạo di tích Miếu Lác, TP Hải Phòng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Phúc đáp Công văn số 3377/UBND-VH ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án và hỗ trơ kinh phí đế tu bổ, tôn tạo, nâng cấp di tích Miếu Lác, xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc lập dự án tu bổ, tôn tạo đi tích Miếu Lác để bảo tồn và phát huy giá trị. Việc lập dự án phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
2. Về kinh phí: Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã, đang hỗ trợ kinh phí cho thành phố Hải Phòng tu bổ, tôn tạo một số di tích, như: đình Kinh Dao, đình Hàng Kênh, đình Cung Chúc, đình Tả Quan...Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chủ động cân đối vốn từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác đế thực hiện.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích Miếu Lác./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- S VHTTDL TP Hải Phòng:
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác