2223/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v cho phép Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam đón chuyên gia Pháp vào làm việc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Cán cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại, của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam đón hai chuyên gia Pháp là TS. Anne Valerie Marie Louise Pierre Shweyer, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á (Trong tâm Nghiên cứu khoa học Quốc gia Pháp) và bà Helene Marie Isabelle David, nhà khảo cổ học, vẽ tranh minh họa và thiết kế đồ họa, Đại học ParisI-Sorbone vào làm việc với Viện về việc “tạo lập một hệ thống thông tin địa lý-địa chất khảo cổ học về di sản Champa ở vùng Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị”.
- Thời gian: từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 16 tháng 9 năm 2014
Điều 2. Về kinh phí: Mọi chi phí trên hành trình quốc tế, đi lại, ăn ở, nghiên cứu do các chuyên gia tự chi trả,
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận;
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, PTHM (10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác