2224/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích đình Đông Cốc, tỉnh Bắc Ninh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
Phúc đáp Công văn số 1296/UBND-VX ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bố di tích đình Đông Cốc thuộc xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành. Sau khi xem xét, Bô Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc lập dự án tu bổ di tích đình Đông Cốc bằng nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn xã hội hóa để triển thực hiện dự án.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTĐL tnh Bắc Ninh;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác