2225/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thỏa thuận Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế.

Kính gửi: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 490/BTDT-QLDA, ngày 04/7/2011 của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về việc thỏa thuận Dự án đầu tư Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (kèm theo hồ sơ).

Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: Thỏa thuận Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, bao gồm các nội dung: Tu bổ, tôn tạo Thượng thành, các Eo Bầu, Hộ thành hào; tu bổ phục hồi Quan Tượng đài, các bến cổng; lắp đặt hệ thống chiếu sáng, phương án đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư và thực hiện rà phá bom mìn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Cần bảo tồn tối đa hệ thống thủy đạo và phục hồi hệ thống kê theo kỹ thuật truyền thống.

- Cân nhắc việc lát 05 hàng gạch Bát để tạo thành đường chạy dọc theo sát tường thành Đề nghị nghiên cứu thêm các phương án khác để giảm chi phí và bảo tồn được hình thức ban đầu của tường thành.

- Trong phạm vi nghiên cứu của dự án, còn một số đoạn thành chưa khảo sát được do bị nhà dân lấn chiếm, cho nên dự án cần có nội dung dự trù các dạng hư hỏng nền đất, tường thành... để kịp thời có giải pháp kỹ thuật tu bổ phù hợp sau này. Ngay sau khi các hộ dân đã được giải tỏa, di dời, cần làm sạch phế liệu để tạo sự đồng nhất cho nền đất.

- Bổ sung tư liệu tham chiếu làm cơ sở cho việc phục hồi đến trúc Quan Tượng đài.

- Trong quá trình xây dựng hồ sơ thiết kế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cần chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, lựa chọn phương án chiếu sáng phù hợp hơn, tránh ảnh hưởng đến các điểm nhìn và cảnh quan tổng thể của di tích. Không đặt cột đèn trên lối đi sát tường thành.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến thỏa thuận Dự án Bản tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế để Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế biết và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành; đồng thời, giao Cục Di sản văn hóa thẩm định hồ sơ thiết kế các hạng mục của dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (03), NMK..07.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác