2225/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Chu Văn Lương, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Phúc đáp Công văn số 3776/UBND-VX ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh. Hóa đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án và hỗ trợ kinh phí để tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Chu Văn Lương thuộc Cụm di tích lịch sử Nam Ngạn, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Chu Văn Lương đế bảo tồn và phát huy giá trị. Việc lập dự án phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
2.Về kinh phí: Thông qua Chương trình mục tiêu quốc về văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã, đang hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Thanh Hóa tu bổ tôn tạo nhiều di tích, như: đền thờ Trần Khát Chân, Nghè Vẹt, đền thờ Nguyễn Nghi... Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chủ động cân đối kinh phí bằng ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập dự án tu bổ tôn tạo di tích Đền thờ Chu Văn Lương./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Vụ kế hoạch, Tài chính;
- S VHTTĐL tnh Bắc Ninh;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác